thongtinsuckhoehangngay.com

Bài viết 03/2016

Thanh toán bệnh bại liệt khi nào?

Thanh toán hoàn toàn virus bại liệt không chỉ là sự không xuất hiện các trường hợp bại liệt lâm sàng gây bởi dòng virus hoang dại mà còn phải là sự biến mất virus trong phân qua các cuộc điều tra dịch tễ học mở rộng.