thongtinsuckhoehangngay.com

Bài viết 11/2016

Một quyết định đúng đắn, kịp thời và những biện pháp thực hiện - Phần 1

Bộ Y tế quyết định số 488/BYT-QĐ, ngày 3.4.1995, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành tạm thời quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn. Theo quyết định, “đối tượng chấp hành quy chế  này bao gồm: các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc của nhà nước và tư nhân, kể cả các cơ cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh thuốc của cá nhân và tổ chức nước ngoài tại Việt...

Ảnh đẹp