thongtinsuckhoehangngay.com

Bài viết 12/2016

Một quyết định đúng đắn, kịp thời và những biện pháp thực hiện - Phần 2

Điều then chốt hiện nay là làm sao thực hiện với những biện pháp hữu hiệu, nhằm đạt kết quả mong muốn. Mấy vấn đề  được đặt ra, cần phải được suy suy nghĩ: Liền sau quyết định này được ban hành, các đối tượng có liên quan mong mỏi được sự hướng dẫn theo 1 kế hoạch cụ thể thích hợp cho từng đối tượng 1: các cơ cơ sở khám chữa bệnh các loại và các cấp; các cơ sở...